วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แบบทดสอบ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ

คำอธิบาย จงทำเครื่องหมาย x หน้าคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว ลงในกระดาษคำตอบ

1.3 เป็นตัวประกอบของจำนวนใด
ก.53 ข.67 ค.87 ง.94
2.ข้อใดผิด
ก.7 เป็นตัวประกอบของ 91
ข.8 เป็นตัวประกอบของ 56
ค.9 เป็นตัวประกอบของ 117
ง.11 เป็นตัวประกอบของ 111
3.ข้อใดถูกต้อง
ก.ตัวประกอบทั้งหมดของ 16 ได้แก่ 1,2,4,8,16
ข.ตัวประกอบทั้งหมดของ 28 ได้แก่ 1,2,4,14,28
ค.ตัวประกอบทั้งหมดของ 87 ได้แก่ 1,29,87
ง.ตัวประกอบทั้งหมดของ 100 ได้แก่ 1,2,5,10,20,25,50,100
4.จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มี 1, 2 , 3 และ 4 เป็นตัวประกอบคือข้อใด
ก.6 ข.12 ค.24 ง.36
5.จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มีตัวประกอบต่างกัน 7 ตัว
ก.16 ข.24 ค.36 ง.64
6.จำนวนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 – 100 มีกี่จำนวน
ก. 23 ข. 25 ค. 26 ง. 27
7.ผลบวกของจำนวนเฉพาะทุกจำนวนตั้งแต่ 11 ถึง 20 คือ
ก. 60 ข. 65 ค. 70 ง. 71
8.จำนวนในข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ
ก. 39 ข. 51 ค. 87 ง. 89
9.ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะทุกจำนวน
ก.1, 11, 37, 41
ข.7, 17, 57, 73
ค.13, 29, 53, 67
ง.19 ,31, 51, 87
10.ข้อใดแยกตัวประกอบได้ถูกต้อง
ก.54 = 22 x 32
ข.96 = 24 x 32
ค.180 = 23 x 3 x 5
ง.300 = 22 x 3 x 52
11.ตัวประกอบทั้งหมดของ 8 มีกี่ตัว
ก. 3 ข. 4 ค. 5 ง. 6
12.ตัวประกอบทั้งหมดของ 48 มีกี่ตัว
ก. 8 ข. 9 ค. 10 ง. 11
13.ตัวประกอบทั้งหมดของ 90 มีกี่ตัว
ก. 11 ข. 12 ค. 13 ง. 14
14.ตัวประกอบทั้งหมดของ 100 มีกี่ตัว
ก. 7 ข. 8 ค. 9 ง. 10
15.ตัวประกอบทั้งหมดของ 120 มีกี่ตัว
ก. 14 ข. 15 ค. 16 ง. 17
16.จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มีตัวประกอบเฉพาะแตกต่างกัน 3ตัว คือข้อใด
ก. 15 ข. 25 ค. 30 ง. 35
17.จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มีตัวประกอบเฉพาะแตกต่างกัน 4ตัว คือข้อใด
ก. 100 ข. 120 ค. 210 ง. 240
18.ห.ร.ม. ของ 12 , 20 คือข้อใด
ก. 2 ข. 4 ค. 12 ง. 40
19.ห.ร.ม. ของ 24 , 30 และ 48 คือข้อใด
ก. 4 ข. 6 ค. 8 ง. 12
20.ห.ร.ม. ของ 120 , 144 คือข้อใด
ก. 6 ข. 8 ค. 12 ง. 24
21.ห.ร.ม. ของ 729 , 810 คือข้อใด
ก. 27 ข. 81 ค. 90 ง. 162
22.ห.ร.ม. ของ 32 , 72 และ 80 คือข้อใด
ก. 4 ข. 8 ค. 12 ง. 16
23.ห.ร.ม. ของ 120 , 144 และ 168 คือข้อใด
ก. 2 ข. 4 ค. 12 ง. 24
24.จำนวนนับที่มากที่สุดที่นำไปหาร 16 และ 22 ลงตัว
ก. 2 ข. 3 ค. 4 ง. 5
25.จำนวนนับที่มากที่สุดที่นำไปหาร 16 และ 22 แล้วเหลือเศษ 1 เท่ากัน
ก. 2 ข. 3 ค. 4 ง. 5
26.จำนวนนับที่มากที่สุดที่นำไปหาร 113 และ 224 แล้วเหลือเศษ 2 เท่ากัน
ก. 37 ข. 41
ค. 43 ง. 111
27.จำนวนนับที่มากที่สุดที่นำไปหาร 213 และ 328 แล้วเหลือเศษ 4 และ 5 ตามลำดับ
ก. 13 ข. 16
ค. 19 ง. 22
28.จำนวนนับที่มากที่สุดที่นำไปหาร 574 , 826 และ 1,141 แล้วเหลือเศษเท่ากัน
ก. 57 ข. 59
ค. 61 ง. 63
29.เศษที่ได้จากการหารในข้อ 33 คือ
ก. 7 ข. 9
ค. 11 ง. 13
30.มีเชือกสีแดง เหลือง เขียว ส้ม ยาวเส้นละ 35,49,56,63 ซม. ตามลำดับ ต้องการตัดให้ยาวที่สุด
เท่า ๆ กันจะยาวเส้นละกี่เซนติเมตร
ก. 5 ข. 7
ค. 9 ง. 12
31.จากโจทย์ข้อ 35 จะตัดเชือกได้ทั้งหมดกี่เส้น
ก. 9 ข. 29
ค. 33 ง. 45
32.มีมังคุด 75 ผล ส้มโอ 125 ผล ถ้าต้องการจัดใส่กล่องโดยให้มีจำนวนผลไม้มากที่สุดและเท่ากันทุกกล่อง
จะต้องจัดใส่กล่อง ๆ ละกี่ผลและจัดได้กี่กล่อง
ก.25 ผล 3 กล่อง
ข.25 ผล 5 กล่อง
ค.25 ผล 8 กล่อง
ง.25 ผล 9 กล่อง
33.แบ่งที่ดินกว้าง 48 เมตร ยาว 72 เมตร ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีพื้นที่แต่ละแปลงมากที่สุดเท่าๆกัน
จะได้กี่แปลงและแต่ละแปลงจะยาวด้านละเท่าไร
ก.6 แปลง ยาวด้านละ 24 เมตร
ข.24 แปลง ยาวด้านละ 12 เมตร
ค.48 แปลง ยาวด้านละ 8 เมตร
ง.64 แปลง ยาวด้านละ 6 เมตร
34.เลขสองจำนวนคูณกันได้ 1,080 ถ้าเลขจำนวนหนึ่งคือ 36 เลขอีกจำนวนหนึ่งมีค่าเท่าไร
ก. 80 ข. 60 ค. 30 ง. 20
35.เลขสองจำนวนคูณกันได้ 1,080 ถ้าเลขจำนวนหนึ่งคือ 36 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของเลขสองจำนวนนี้คือข้อใด
ก.ห.ร.ม. = 4 ค.ร.น. = 270
ข.ห.ร.ม. = 6 ค.ร.น. = 180
ค.ห.ร.ม. = 8 ค.ร.น. = 135
ง.ห.ร.ม. = 10 ค.ร.น. = 108
36.เลขสองจำนวนมี 5 เป็น ห.ร.ม. และ 75 เป็น ค.ร.น. ถ้าจำนวนหนึ่งมีค่าเป็น 15 อีกจำนวนหนึ่งจะเป็นเท่าไร
ก. 15 ข. 20
ค. 25 ง. 30
37.เลขสองจำนวนคูณกันได้ 1,350 ถ้า ห.ร.ม. เป็น 15 ค.ร.น. จะเป็นเท่าไร
ก.45 ข.50 ค.60 ง.90
38.มีดอกดาวเรือง 728 ดอก ดอกบัว 924 ดอก ต้องการแบ่งเป็นช่อ ช่อละเท่า ๆ กัน จะแบ่งได้มากที่สุดช่อละกี่ดอก
โดยไม่นำดอกไม้ทั้งสองชนิดมาปนกัน
ก.24 ข.28 ค.30 ง.32
39.ส้มโอ 60 ผล แตงโม 90 ผล แบ่งเป็นกอง กองละเท่า ๆ กันจะแบ่งได้มากที่สุดกองละกี่ผลและแบ่งได้ทั้งหมดกี่กอง
โดยไม่ให้ผลไม้ทั้งสองชนิดปนกัน
ก.20 ผล 8 กอง
ข.30 ผล 5 กอง
ค.10 ผล 15 กอง
ง.5 ผล 30 กอง
40.ส้มโอราคากิโลกรัมละ 60 บาท แตงโมราคากิโลกรัมละ 90 บาท ต้องการซื้อผลไม้ทั้งสองชนิด
เป็นจำนวนน้อยที่สุดและเท่ากัน จะต้องจ่ายเงินซื้อผลไม้ชนิดละกี่บาท และได้ผลไม้ชนิดละกี่กิโลกรัม
ก.180 บาท ส้มโอ 3 กิโลกรัม แตงโม 2 กิโลกรัม
ข.180 บาท ส้มโอ 2 กิโลกรัม แตงโม 3 กิโลกรัม
ค.540 บาท ส้มโอ 9 กิโลกรัม แตงโม 6 กิโลกรัม
ง.540 บาท ส้มโอ 6 กิโลกรัม แตงโม 9 กิโลกรัม
41.กระดาษกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร ต้องการตัดกระดาษนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ให้แต่ละแผ่นมีขนาดใหญ่ที่สุดและมีขนาดเท่า ๆ กันโดยไม่ให้เหลือเศษ กระดาษที่ตัด
จะมีด้านยาวด้านละกี่เซนติเมตร และตัดได้ทั้งหมดกี่แผ่น
ก.30 เซนติเมตร 5 แผ่น
ข.30 เซนติเมตร 10 แผ่น
ค.20 เซนติเมตร 5 แผ่น
ง.20 เซนติเมตร 10 แผ่น
42.ตัดกระดาษกว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 105 เซนติเมตร ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุด
โดยไม่ให้เหลือเศษจะได้กี่แผ่น
ก. 20 แผ่น ข. 25 แผ่น
ค. 10 แผ่น ง. 15 แผ่น
43.ค.ร.น.ของ 24 และ 42 มีค่าเท่ไร
ก. 96 ข. 126
ค. 148 ง. 168
44.ค.ร.น. ของ 21 , 28 และ 70 มีค่าเท่าไร
ก. 700 ข. 420
ค. 280 ง. 210
45.ค.ร.น. ของ 15 , 40 , 45 และ 60 มีค่าเท่าไร
ก.15
ข.60
ค.180
ง.360
46.ค.ร.น. ของ 54 , 72 และ 270 มีค่าเท่าไร
ก. 900 ข. 1,010
ค. 1,080 ง. 1,200
47.ค.ร.น. ของ 48 , 90 และ 162 มีค่าเท่าไร
ก. 980 ข. 1,080
ค. 3,428 ง. 6,480
48.จำนวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 3 , 4 , 6 และ 8 แล้วเหลือเศษ 2 เท่ากัน คือข้อใด
ก. 26 ข. 50
ค. 74 ง. 98
49.จำนวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 30 , 60 และ 90 แล้วเหลือเศษ 3 เท่ากัน คือข้อใด
ก. 90 ข. 110
ค. 132 ง. 183
50.ระฆัง 3 ใบ ใบแรกตีทุก ๆ 9 นาที ใบที่สองตีทุก ๆ 16 นาที ใบที่สามตีทุกๆ 20 นาที
ถ้าตีครั้งแรกพร้อมกันเวลา 7.30 น. จะตีพร้อมกันครั้งที่สองทั้งสามใบเวลาเท่าไร
ก. 10.00 น. ข. 12.00 น.
ค. 17.30 น. ง. 19.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น